Evokace duchů Saturnu

Úvod

František Bardon ve své knize Praxe Magické Evokace zmiňuje více než pět set různých duchů, o kterých prohlašuje, že je osobně kontaktoval. Když vstoupíme do sféry Saturnu, Bardon prohlašuje, že se zde nachází čtyřicet devět původních inteligencí, které nazývá soudci a vykonavatelé osudu. Tito duchové vedou všechny planetární sféry v oblasti karmy a zejména pokud se jedná o činnosti negativních duchů.

Podobně jako soudce v soudní síni mají pravomoc omezit, zabránit a zakázat. Na rozdíl od soudce v soudní síni mají sílu a pověření, které jim umožňuje zničit celé civilizace stejně tak jako osobní a duchovní vůle těch, kteří porušují kosmické zákony. Taková představa může znít podivně, ale vypadá to, že je to přesně to, co soudci dělají - dělají obtížná rozhodnutí a často omezují práva jednotlivců nebo přísně omezují možnosti jejich vůle.

Přestože Bardon uvádí jména, popisy a volací znaky pro většinu duchů, o kterých píše, v případě duchů Saturnu od toho upouští. Vysvětluje, že jednotlivec by měl před pokusem o práci se sférou Saturnu pracovat prostřednictvím několika systémů iniciace a cítit se téměř jako doma v sedmi předchozích planetárních sférách.

Saturn se svým astrologickým vlivem na život jednotlivce může mít depresivní a hrůznou kvalitu, pokud je přístup chybný. Stejně tak je i energie duchů této sféry extrémně despotická, nebezpečná a hrozivá. Bardon zdůrazňuje, že tito soudci nejsou orientováni na výuku záludností Kabaly a magie. Bardon pokládá otázku, proč by někdo měl chtít trávit mnoho času v této sféře, protože to vypadá, že tito duchové mají spojitost pouze s podružnými záležitostmi a historickými případy toho, jak jsou například černí kouzelníci potrestáni a jak byli vypuštěni na nějaký čas negativní duchové jako forma karmických následků.

Bardon upozorňuje, že pokud není jednotlivec dostatečně připraven, vyvolání kteréhokoliv z těchto duchů by mohlo mít za následek nejen smrt fyzického, ale i astrálního tělo. Ideu o duchovní bytosti, jejíž pouhá přítomnost je nebezpečná, může být trochu těžké pochopit. Samozřejmě, že nemusíme cestovat do duchovní oblasti Saturnu aby nás to jakýmkoliv způsobem ohrozilo. Všichni víme, že existují taková prostředí, do kterých by se nemělo vstupovat bez velké opatrnosti.

Na jaderné ponoce nosí posádka štítek, na kterém za zapsána individuální úroveň expozice zářením. Když navštěvujeme zubní ordinaci v těchto dnech, nosí zubař ochranné rukavice a obličejovou roušku. Krev jiného jedince může zabít. V Detroitu se dokonce vypráví vtip. Když chcete někoho zabít, vezmete ho na večeři do restaurace, opijte ho a poté jej vysadíte po půlnoci blok před ulicí Woodward Ave, poblíž dálnice. I v našich městech jsou místa, která jsou smrtonosná.

Ale Bardon říká, že tito duchové mohou zničit astrální tělo. Intenzita jejich aur rozpouští čtyři živly: zemi, vzduch, oheň, a vodu - vědomí, myšlenky, vůle a city - jsou zničeny. Živly oživující emocionální život a astrální tělo nemohou vydržet tento druh akášické kyseliny, poněvadž duchové saturnu zničí jakékoliv falešné připoutání, závislost, iluze, lpění, potřeby a touhy. Přítomnost kteréhokoli ze 49 soudců na vás klade absolutní požadavek, že se vy sám prezentujte jako duch, který je osvobozen od světů formy. Jestli se chcete bavit s těmito bytostmi, činňte to v duchovní identitě, která je nezničitelná a se stejně závažným účelem, jaký je ten jejich.

Pro mnohé lidi může vypadat představa ducha s autoritou nad duchovní evolucí hloupě. Samozřejmě, v naší společnosti existují investigativní novináři a jednotlivci využívající svobodu projevu, kteří neustále přivádějí pozornost k vládní korupci a zneužívání moci. A věda se podobně připojila k těm, kteří se snaží zachovat a chránit životní prostředí. Zpětná vazba je přítomna a působí jako určitý druh společenského svědomí.

Ve starověkých společnostech například prorok Isaiah zahnal do kouta krále Davida. Isajáš požádal krále, aby vynesl rozsudek proti zločinci a pak použil tento rozsudek na Davidovy vlastní činy. Proroci Izraele byli vždy znepokojeni používáním a zneužíváním moci jak v Izraeli, tak v v okolních národech. A byla období, kdy se zdálo, že oni vládali obrovskou sílou - schopností zničit celé armády. A skrze svá slova nabídli národům příležitost změnit jejich osud.

90. žalm je psán z pohledu Saturnu. Zní takto, „Ty člověka v prach obracíš, řka: 'Vraťte děti lidstvu.' Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.“ Jednotlivci, národy a stejně tak i náboženství padají podle zákona karmy. Bez ohledu na to, jak velká je vůle jednotlivce nebo jak velký má vliv, v cyklech času vše, co bylo vybudováno a dosaženo bude zničeno s výjimkou univerzálních základních kamenů, které byly přítomny.

Mezi indiány Hopi také existovala duchovní a magická síla usilující o to, aby kultura rozvíjela svůj duchovní osud. Náčelníci, zdravotníci, klan válečníků, kněží atd každý z nich ovládal svoji vlastní specifickou sílu, kterou by mohli použít k návratu společnosti zpět ke správnému postoji. Legendy Hopi zaznamenávají časy a místa, kdy byly tyto síly použity - požární bouře, nemoci, zemětřesení, války atd. Pro Hopi, bylo přežití problémem - pokud ztratíte duchovní jádro své kultury, vy sami ztrácíte schopnost přežít.

Když kultury Hopi a Izraelců obdržely inspiraci, nechovali se jako slepí a fanatičtí teokraté. Tyto kultury vycházely z vize, ve které příroda, člověk a duch jsou provázáni a nelze je oddělit. V rámci svědomí lze najít schopnost utvářet čas, prostor a historii. Je možné dokončit práci, která přetrvá věky a jejíž hodnota nikdy nezmizí. Tato schopnost je silou, kterou Saturn komunikuje.

Často vysílám svou mysl do různých planetárních sfér. Tohle se nazývá mentální putování. Když to udělám, mohu volně pozorovat a zažívat auru planety bez rušení nebo navázání kontaktu. Obvykle musím vynaložit vědomé úsilí k navázání spojení s duchovními bytostmi v těchto sférách.

Při návštěvě saturnské sféry mě zarazila její důverná známost a množství vlivu, který měl v mém životě. Začal jsem uvažovat o své minulosti a vrátil jsem se na vysokou a střední školu. Ale téměř okamžitě začal ke mně mluvit hlas. Zdálo se, že to destiluje všechny mé zkušenosti na pár slov: „Neexistuje žádné místo, kam patříte. Neexistuje žádná komunita jejíž členství má pro vás nějaký smysl. Neexistuje žádná láska, kterou byste mohli přijmout i když je svobodně nabízena. Vše, co pro vás existuje, je posvátný úkol.

„Jsem noční můra, jejímuž kouzlu nemůžete odolat. Jsem temná paní přebývající ve vesmírné propasti. Pustošení, izolace, žal a prázdnota - to jsou nádherné šperky zdobící náhrdelník kolem mého krku. Jsem to já, kdo vám nabídl spřízněnou duši tak krásnou jako hvězdy v nebi a jsem to zase já, kdo jí ji potom vzal zpět - abyste to mohli vědět že láska a krása takovéto velikosti jsou zázraky ukryté v mé šperkovnici. Jsem to já, kdo vás naučil vidět tuto moudrost - znalosti po kterých muži touží a uctívají je, nemají vůbec žádnou hodnotu, pokud vám to neposkytne moc vytvářet lásku tam, kde žádná neexistuje.“

Budiž, bylo to řečeno trochu otevřeněji, než bych si to přál slyšet, ale nebylo to nepřesné. Saturn měl spíše velmi náročnou přítomnost v mém životě. Neříkám, že nemiluji nebo že mi nebyla dána láska. Říkám jen, že můj život byl pečlivě navržen tak, aby bylo nevyhnutelné, abych se ptal a poté usiloval o odpověď na řadu otázek. A abych získal odpovědi na své otázky musel jsem vstoupit do duchovních domén neznámých na Zemi, jako je tato - sféra Saturnu se svými 49 soudci a vykonavateli osudu. Bez ohledu na to, co se v jeho životě děje, má každý dobrý mág vůli která zůstává stejně silná jako titan - dokončí to, co si předsevzal. Jeho vůle však nijak nesnižuje jeho schopnost cítit. napsal jsem tato báseň temnému měsíci jako hymnu a také na Saturnu jako způsob vyjádření pocty jejímu tajemství:

                        Balzámující Měsíc

Chladný a mrazivý je balzám měsíční
Tvá temnota je naproti
od tvé druhé tváře:
Stříbrná extáze
Tvé světelné ruce 
V lůnu noci
Jsou přijetí, rozkoš a vyrovnanost.
Ale tato temná tvář
střeží místo,
kde je spoután teror.
Tento prázdný stín přechází
vymazat hvězdy
Zatemnit Slunce.
Ty jsi černá díra v mém srdci.
Propast, ve které se rozpustí
Ah, ale vím že je lepší než si stěžovat
Jsi také Brána
pro ty, kteří by se chtěli znovu zrodit v Duchu.
Má drahá, je tak snadné tě nenávidět a opovrhovat tebou.
Touha po tobě je jako kyselina
K potěšení jsi bolest
K radosti jsi smutek a zkáza
Ale ženy ti rozumějí dost dobře.
Ústa, která kojí jejich prsa
učí se vzdorovat, dospívají, odchází
Srdce dítěte je nyní dáno jinému
Neúrodná pustina je podílem matky
Z toho, co bylo kdysi nejněžnějším citem
Ale muži cítí vaše pohlazení
Pouze v naprostém zoufalství
Když je veškerá naděje opuštěna
Jsi hrob, když je život opouštěn
Jsi země, kde semeno umírá
Jsi ohnivý kruh
Strážce tajemství, které by muži neměli okusit
Přesto, i když jsi neviditelná,
Neustále se mnou flirtuješ
V ženě, která se tak snadno uráží
Mávnutím ruky nebo i pohledem

Tajemně a náhle tvoříš nenávist
Přísahám, že znáš každou hořkou bylinu a kořen
Do sto mil
Vrháš žárlivost
Na jakékoliv mužské potěšení
Při jakékoli práci, kterou člověk dělá
Bez ní, aby ho vedla společně
Ale já vidím tvýma očima tuto Moudrost -
Cokoli, co rezaví nebo koroduje
nemá místo ve tvém srdci.
Celý můj život jsi kráčela po mém boku
Pokaždé, když jsem se snažil být dojat
do jiné se zamilovat
Řekla jsi:
Nejprve musíš zemřít
Musíš opustit lásku, kterou bys držel
Pouze pak si tě láska najde
V nové a neznámé podobě
Nedokážeš si to ani představit.
Říkáš mi:
Musíš postavit most
mezi jedním srdcem a tím druhým
Zpívej existenci o cestě světla
Takto jsi vstoupil do tohoto světa
A takto završíš svůj osud.
Říkáš mi: A když ctíš moji duši
Jak víš
Z hvězd, jež mám velmi ráda
Dám ti všechny jejich poklady
Tajemství zapomenutých civilizací
A věků dosud nezrozených
Dám ti jasnovidnost
Čas strhne její závoje
A stát nahý před tvýma očima
Strážci světa
Navštíví vás ve vašem pokoji za úsvitu
Pokud budete pít mé víno
Rafinováno z podstaty
Žalu, lítosti, smutku a ztráty
Vidíš,
Jsem opakem zapomnění
Jsem ruka natažená na uvítanou
Těm, kteří by byli svobodní
Vězte to vy, kteří se snažíte uzřít mou formu:
Cesta, která vede z nejtemnější noci
do srdce Slunce
se zrodila z mého lůna.
I když uznávám
pouze moudrý muž
je připraven to připustit.
Moje krása, i když dobře skrytá,
zastiňuje všechny ostatní ženy.

Existují také další náznaky, že mám úzké spojení se Saturnem. Například počáteční podnět, který mě vyslal na průzkum magické cesty během posledního čtvrt století zahrnoval záležitosti, kterým Saturn vládne: jednotlivci využívající černou magii. Před desítkami let se malá skupina se s velkými dovedností pokoušela donutit mého přítele, aby jim sloužil proti své vůli. To se zdá být něco, čemu moderní svět dosud nerozumí: i malá skupina jednotlivců může udělat velké věci, když se magicky spojí a zaměří svoji vůli.

A skutečně, často se setkávám s jednotlivci, kteří mají extrémně složité karmické situace. Například když dobrovolně nabízím meditace pro rozvádějící se páry a jeden chlap mi chce vyprávět celý svůj životní příběh, aby mohl opustit své připoutání. Je profesionálním zabijákem s mnoha potvrzenými vraždami, který byl naverbován vládou vycvičen agenturou. A poté asi o týden později je stejnému jednotlivci nařízeno od obvodního soudce, aby se zúčastnil mého semináře na zvládání hněvu.

Tento typ situace není pro mě neobvyklý, když na něj narazím. Často však mají jednotlivci duchovní síly mnohem nebezpečnější pro ostatní lidi i společnosti než profesionální vrah. Mimochodem zde zmínění soudci u rodinného soudu nedávno zavedli testovací postupy pro rozvádějící se páry. Nyní chtějí pečlivý přístup ke zjištění, jak nebezpeční jsou jedinci, kteří přicházejí do jejich soudních síní.

23.1.1997: Následující popisy se týkají předsedajícího ducha ze 49 soudců Saturnu. Když jsem se naladil na její auru, všiml jsem si, že její energie je jako hlavní soudce nejvyššího soudu. Ale také je jako generální prokurátor, kancelář obecného účetnictví, speciální státní zástupce, šéf FBI atd., to vše se spojilo do jednoho. Advokáti věnujte spoustu času studiu kauz judikatury. A historie nejvyššího soudu vám například řekne hodně o historii Spojených států. Podobně, když se podíváte do mysli tohoto ducha, můžete vidět historii naší sluneční soustavy. Vidíte velké úspěchy a také zpozorujete, kde různé evoluce učinily největší chyby a v důsledku toho trpěly vážnými následky.

V jejích očích se zrcadlí čisté, jedinečné vidění. Vidí to, co je potřeba k dosažení duchovního vědomí bez hranic. Její prací je zajistit, aby duchovní cesty byly dostupné ve vývoji všem rasám a evolucím k dosažení nejvyšší kosmické moudrosti pro ty, kteří učinili závazek a mají odhodlání takové věci hledat. Je strážkyní bran kosmické síly a vůle. Hlídá brány vedoucí do tajemství Božské Prozřetelnosti.

Nejde však jen o potlačování a ochrannou funkci. Ona dohlíží na položení základů nezbytných k tomu, aby byla lidská rasa připravena dosáhnout svého předurčení. Ona tímto předurčením není, ale zajišťuje, že zdroje jsou dostupné, takže může být cíle dosaženo. Zakládá precedenty, inspiruje proroky a udržuje tradice, které zachovávají moudrost, aby mohla být zvládnuta Akáša.

Z jejího pohledu je mysl každého velkého mistra na Zemi dostupná ke studiu prostřednictvím síly akashické intuice. Krása a vznešenost každé duše a vůle i duch jsou v ní přítomny aby jste se tam mohli učit. Můžete tam vstoupit, okusit a zažít vše čeho dotyčný dosáhl. Duchovní učitelé všech věků přináleží k dědictví lidské rasy. To je to, co je k dispozici ve vnitřních rovinách a je snadno dostupné. Vzala mě na krátkou prohlídku duchovních mistrů Země, pro ilustraci jejího úhlu pohledu:

Při čtení Baghavad Gíty, můžete také vstoupit do mysli Krišny. Přitom můžete pochopit vznešenost a šlechetnost jeho lidské osobnosti. A můžete vnímat jeho realizaci bytí a božskou bytost - naprosto transcendentní a nezávislou na prostoru a čase. Krišna měl kosmický aspekt.

Když si přečtete Srdeční Sůtru, můžete vstoupit do mysli Avalókitéšvary který je bohem soucitu a který se podle Tibeťanů inkarnuje v podobě dalajlámy. Pokud to učiníte, můžete vnímat stejně jako on vnímal v Srdeční sůtře, že forma není oddělená od prázdnoty a prázdnota není oddělená od formy. A můžete vnitřně pocítit uvnitř této mysli velký vítězný výkřik, který se objeví v mysli Buddhy když dosáhl osvobození ze světů forem, svoboda se stala naprostá.

A když na to přijde a vstoupíte do života Buddhy, zjistíte že byl už laskavý a soucitný, i když poněkud naivní a nevinný ještě před tím než dosáhl osvícení. Ale byl tu nesmírný popud a síla ohromující velikosti, které ho vedly vpřed na cestě k tomuto jeho cíli.

Při jeho narození mu bylo dáno proroctví: mohl se stát vládcem velkého historického království vedené ideály spravedlnosti, velkodušnosti a nejvyšších tužeb; nebo mohl dosáhnout úplné a absolutní duchovní realizace. Pokud sledujete vnitřní činnost jeho mysli je jasné, že si přál vydat svědectví o věčnosti uvnitř hranic času a historie. Původní volba pro něho nikdy výběrem nebyla. Instinktivně věděl, že jeho domov a místo, kam patří, se nacházely uvnitř osvícené mysli.

Každý může svobodně vstoupit do mysli Buddhy a cítit, co on měl na mysli, když řekl: „Když jsem dosáhl dokonalého osvícení, dosáhl jsem přesně nic.“ Po celou dobu disponoval jasným, otevřeným a zářivým stavem mysli. Potřebujete pouze vstoupit, abyste se stali jeho součástí.

Můžete si přečíst slova „Jak nahoře, tak dole“ od Herma Trismegista. Ale můžete také vstoupit do jeho mysli. A tam, na tom úžasném místě, můžete pochopit, co to obnáší být kosmickým vědcem. Ten, kdo studuje s ním se stává schopným ve všech způsobech evokace a magické vědy. Jeho vědu bude lidská rasa praktikovat, až dosáhne osvícení.

Můžete si přečíst Tao te ťinga a prostudovat slova Lao-c'. Když ho vnímáme silou akáši, vidíme, že byl tichý, skromný muž s nesmírnou aurou. Cítil, že život v harmonii s vesmírem byl vše, co je třeba udělat. Po vstupu do jeho mysli je naprosto jasné že nebe, hory, řeky, stromy a moře všechno bylo součástí jeho klidné duše. Krása Země se zrcadlila v jeho dechu a ve snech.

A máme tu Mojžíše se svou velkou silou a stabilitou zapojeného do práce emancipace vedoucí otroky ke svobodě. Mojžíš byl také vysoký zasvěcenec. V jeho duši se nacházela touha ustanovit na zemi posvátnou krásu a přítomnost Božské Prozřetelnosti. To je jasné, když vstoupíte do jeho mysli - jeho odhodlání identifikovat se s akášou bylo absolutní.

Můžete také vstoupit do mysli Krista, o kterém křesťané mluví že byl plně člověkem a současně plně Bohem. Můžete tam s ním sedět v poušti v noci a cítit dech větru tak, jako to cítil on, vnímat světlo hvězd dopadající na jeho kůži. Můžete zakusit, jaké to je být nádobou tak pokornou a prázdnou, že čirá láska může přes ni proudit. A můžete zažít, jaké je to chodit a zapojovat ostatní zatímco vždy zůstává ve stavu klidu a míru. V Kristu kráčela síla a jemnost bok po boku, dokud jeho práce nebyla dokonána.

Zároveň v něm můžete také zažít to božské. V jeho nitru se nachází světlo zářící ze srdce všeobjímající lásky. A v tomto světle, pokud jdete za jeho zdrojem, můžete slyšet jak hovoří Boží hlas: „Požádal jsem ho, aby se objevil a obětoval se aby mohla být známa moje všudypřítomnost, věčná a nekonečná láska a oslavována na zemi.“

Smyslem tohoto krátkého zkoumání myslí různých světových učitelů je, že moudrost a duchovní bohatství všech těchto učitelů je něco, co tato soudkyně shromažďuje do jediné duchovního realizace. Co bylo dosaženo na Zemi slouží v duchovní říši jako odrazový můstek ke kosmické moudrosti.

Jako soudkyně hlídá zachování této moudrosti a garantuje každému právo ji hledat. Ale jako předsedající soudkyně Saturnu představuje smrt, zničení a likvidaci těm, kteří by kontaminovali cesty nebo uzavřeli brány vedoucích k těmto posvátným oblastem ve vnitřních rovinách mysli a které můžeme nalézt v našich srdcích.

Říká mi: „Určuji, do jaké míry každý jednotlivec, skupina, civilizace nebo rasa mohou zneužívat své duchovní síly. Posuzuji každý případ od případu jednoduše vážím skutečnosti situace podle kosmických zákonů. Když nedbají všech varovných znamení, které jim byly jim poslány, když pokračují ve svých způsobech ničení a když se rozhodli zničit své vlastní svědomí, pak se stávám jejich pánem a jejich milenkou - osudovou ženou, která na ně čeká na cestě s otevřenou náručí. Jsem osamění, které hledají. Jsem to chladné, šedé, nesmiřitelné, po čem touží, což je nepochopitelná síla, která možná leží i mimo veškeré chápání. V mém objetí se nachází konec všech jejich vazeb na lidskou rasu.

„Oni to nevidí? Moje láska je svobodná a má schopnost odebírat tak dlouho dokud nezůstane pouze duch. Zničím osobnost. Chybné ulpění zničím též. Jsem kolo času obrušující iluzi až do prachu, zlou vůli i zlobu těch, kteří zneuctívají moji svatyni. Moje autorita nemá žádné omezení při určování osudu tzn. - soudit, stíhat, spoutat, a omezit - ty, kteří zasahují do mé práce.“

„Přesto jsem také tváří milosti - mám alternativní plán pro každého, kdo ke mně přijde. Možná si o mě myslíte, že jsem ponurá a přehnaně formální. Máte pravdu jen z části. V mém srdci jsem ticho střežící tajemství. Vůbec se nestarám o vaše utrpení, o vaše neštěstí nebo omezení, které musíte snášet. Tímto nejsem pověřena. Nenajdete u mě žádnou lítost.

„Přesto neexistuje žádný zdroj, poklad nebo dar, který bych zatajila nebo odmítla těm, kteří se snaží stát čistým duchem. Ti, kteří jsou moji přátelé, jsou mistři ticha. Odhalují se pouze dle požadavků jejich misí. Ale nemysli si, že mi chybí vášeň, protože svlékám z duší jejích nečistoty. S touhou větší než kterákoli panna, s větší oddaností než kterákoli žena na zemi, dávám celé své srdce těm, kteří jsou sluhové lásky. “

1/24/97: Pokračovala: „Všichni negativní duchové v této sluneční soustavě podléhají mým pokynům do nejmenších detailů, když jim dám příkaz. Testuji ty, kteří by přesně používali nejvyšší magii a s většími požadavky, než co by dokázal jakýkoli démon s ďábelskou lstivostí vymyslet. Jsem ta část vašeho svědomí, kterou jednoho dne potkáte - až vás vlastní vnitřní duch vás požádá, aby jste ztělesňili zákony vesmíru a moudrost všech planetárních sfér a evoluci. Pro ty, kteří nejsou připraveni učinit tento závazek, by bylo nejlépe se vyhnout přilákání mé pozornosti a dostat se do pohledu mých očí.

„Dovolte mi, abych to řekla znovu, aby to bylo nade vší pochybnost jasné: Kdokoli kdo zasahuje do mé práce následně spadá do mé jurisdikce. Vidíš, jádro mé moci a povinnosti, které jsem byla oprávněna vykonávat vychýzejí ze zdroje, který lidská evoluce nemůže pochopit. Z tohoto důvodu se mohu s jemností prolnout s mysli kouzelníka snáze než se vzduchem v plících nebo krví v žilách. Pokud zlá vůle unikne karmickým vazbám, které jsou obsaženy v živlech, shromáždím veškerou nenávist a krutost a zahrnu ji do mysli černého kouzelníka, takže to vypadá jako černá díra v prostoru, jejíž gravitaci nikdo nemůže uniknout.“

Také mi poukázala na řadu příkladů jednotlivců, kterým je dovoleno se vtělit, ale pouze za přísných karmických omezení. Často před inkarnací souhlasí, že se umístí pod jednu nebo více autorit jednotlivců, se kterými se v životě setkají. Tito jedinci pak jednají jako vzory a vedou je při rozvoji jejich svědomí. Pokud tyto podmínky poruší, mohou následkem toho náhle zemřít. Jejich osobnost a jejich astrální tělo se začínají rozpouštět jakmile se v nich aktivuje silnější vůle z minulých životů. Přítomná identita jednotlivce ztrácí pocit svého spojení se životem a také vůli k přežití.

Někteří jedinci mají magickou vůli, která je tak mocná a nepřátelská, že kdyby byla osvobozena, snadno by to narušilo duchovní vývoj ostatních, které by ovládli. Tito jedinci jsou, řekněme, ve zkušební době od soudců Saturnu a jsou jim přiděleni pracovníci ve vnitřních rovinách nebo probační úředníci, kteří je pozorně sledují. Pokud použijí temnou stránku své vůle, jak zmiňuje Bardon, jsou po ruce démonické bytosti, které vyvinou veškeré úsilí převzít nad nimi kontrolu.

Jednou z rolí, které Saturn hraje v astrologii, je odstranění. Saturn dělá tranzity a říká: "Už je čas. Dostal jsi šanci růst, aby ses rozvíjel, řešil své problémy a naučil se být svobodný. Měl jsi šanci přispět do svého světa. Nyní zdroje, které ti byly dány již nejsou k dispozici.“ Ale Saturn dělá něco ještě horšího. Vzhledem k akcím minulého života nebo ze současné situaci, sešle Saturn na někoho prokletí svázáním dotyčného v mučivé duchovní a psychické izolaci. Nezáleží na tom, kolik lidí on zná nebo kdo znát jeho. Jsou umístěni do astrální propasti.

Co je navíc na tomto rozsudku tak saturnského je, že Saturn neposkytne jediné vodítko o tom, co musí udělat, aby zrušili kletbu. V Artušovské legendě, král Artuš, se svým životem v sázce, musel odpovědět do jednoho roku hádanku: „Co ženy od mužů nejvíce chtějí?“ A jeho kamarád Gewain mu pomohl ven a tím uvolnil kletbu na druhou osobu. Ale pro ty, kteří jsou prokleti Saturnem, taková pomoc neexistuje.

Důvodem je to, že Saturn je strážcem svědomí. A jedinec, který zneužil duchovní a magickou moc, si poškodil své vlastní svědomí. Z toho důvodu se musí angažovat z vlastní iniciativy dlouhodobou introspekcí - oblíbená aktivita Saturnu - aby znovu vytvořil to, co v sobě zničil. Jinými slovy, sami musí přijít na to, co je disharmonie a co mají udělat, aby věci napravily.

Výmluvy, hněv, zášť, pomsta, vina, nenávist, nepřátelství, chamtivost, korupce - to vše musí být zcela odloženo a musí být vytvořen nový jedinec, jedinec, který se rozhodne být osvobozen od všech negativních vlivů. Vůle potřebná k dosažení tohoto cíle je často větší velikost než cokoli, o co se jedinec dříve snažil. Přesto často jejich získání doprovází nejtěžší a depresivní životní okolnosti aby dokonce mohli připustit, že jsou odpovědní za situace, do kterých se dostali. Pouze když uvidí, že vše, co mají, může být odebráno znovu a znovu začnou poslouchat své svědomí nebo přemýšlet, proč jim chyběla moudrost se vyhnout jejich přítomné situaci.

Zeptal jsem se také tohoto ducha na pád Atlantidy - jak mu mohlo být zabráněno. Odpověděla: „Zlomyslnost, vůle zničit, chaos a zlo existuje pouze k posílení vůle lidstva. Pokud je civilizace nebo svět zničen, stává se to proto, že nikdo nevzal zodpovědnost položit základ pro jiný směr vývoje. Vůle a moc Božské Prozřetelnosti jsou vždy k dispozici těm, kteří jsou ochotni připojit se ke světlu. Účelem dosažení osvícení není dosažení osvobození, ale slouží to k zachování světla na Zemi.

„Pro záchranu Atlantidy před zničením, by musel někdo přivolat na zem jednoho ze soudců Saturnu, aby odebral moc zlých kouzelníků. Když by pak své rituály praktikovali, nic by se nestalo. Pokud by k tomu došlo, během několika tisíců let by byla Země naplněna kosmickou moudrostí a srdcemi lidí plná světla.“

V Bardonově knize Frabrato je zmíněno, jak za Třetí říše Nacisté požadovali, aby se všichni okultisté a duchovní buď připojili k nacistické straně nebo čelili koncentračním táborům. Hitler chtěl úplný monopol na veškerou magii a duchovní síly. Jde o to, že pokud by společnost pokračovala tímto způsobem nějakou dobu, nebylo možné pro ty, kteří hledali duchovní moudrost, najít vlastní cestu.

I kdyby jednotlivec zachoval mlčenlivost a pracoval sám, jakmile by vstoupil do vnitřních rovin vědomí, narazil by na nepřekonatelně potíže. Astrální prostředí by bylo poškozeno. Sny a vize by nebyly čisté. Tohoto efektu by bylo dosaženo protože by to byl záměr a příkaz zlých kouzelníků - aby nikdo nedosáhl svobody nebo duchovní moudrosti. To je přesně to, co se dělo v dobách konce Atlantidy. A tim jsou přesně splněny podmínky, za kterých vstoupí soudci Saturnu - když vnitřní roviny a duchovní zdroje planety začínají být kontaminovány. V případě Atlantidy by poškození Země bylo trvalé, kdyby kdyby ta civilizace neskončila. Neexistuje žádné jiné východisko nebo odvolání proti rozsudku těchto duchů.

Pokud by však byl na Zemi povolán soudce ze Saturnu, vůle černých kouzelníků by neměla žádný účinek. Jejich vlastní zloba by se stala jejich osudem a společnost a příroda by také nebyly v ohrožení. Ale to se nestalo. A tak Saturn soudil celou civilizaci. Bylo nařízeno, aby se přírodní živly obrátily proti nim. Země se jim doslova zhroutila pod nohama. Příroda a čtyři živly jsou tu pro nás, abychom se se z nich mohli učit takže naše duše může růst. Nejsou určeny k přeměně na nástroje k ničení nebo znečištění. Mám ve zvyku meditovat s duchy v každé ze čtyř rovin. Toto je krátké shrnutí jejích rozhovorů:

AKÁŠICKÁ ROVINA

"Když jsem přítomna na tvé planetě v akashické rovině, přinesu na světlo s přesností a pravdivostí to, čeho vaše rasa dosáhla. Učiním dostupné všechny realizace a poklady ducha dosažené v minulosti jako jeden stav vědomí, do kterého můžete vstoupit a ovládnout ho. Moje přítomnost není osvobození mysli jednotlivce, který dosáhl svobody od negativního vlivů čtyř živlů a různých lákadel a iluzí na spodních rovinách formy. Nepotřebujete k tomu moji kvalifikaci. Ti, kdo takových věcí dosáhnou, si ani neuvědomují moji existenci nebo můj vliv. Spíše bude práce, kterou vykonáte pod mým vedením, oslavována na zemí po desítky tisíc let.“

MENTÁLNÍ ROVINA

„Pokud si někdy přejete zakusit úplnou svobodu, vidět očima božského, vnímat tajemství, která Božská prozřetelnost stvořila, navštivte mne v mentální rovině. Pokud je vaše vědomí schopné být čistou prázdnotou bez formy a definice a schopné proniknout všude, pak budete vědět, že jsem vaše přítelkyně. Dám ti klíče ke všem tajemstvím a všem záhadám. Pak tě nemůže nic svázat ani omezit a smutek tě nebude moci najít.“

ASTRÁLNÍ ROVINA

„Všechno, co existuje, slaví tajemství lásky. Láska je všude a ve všem. Nachází se v každé myšlence, každé zkušenosti, právě tak i ve vjemech a smyslovém vnímání. Veškerá síla ve vesmíru spadá pod její jurisdikcí."

„Pokud mě zavoláš do astrální roviny, budeš v míru s vesmírem. Nic ti nebude schopné překážet. Astrální nesmrtelnost je jedním z mých darů a svobody zvolit si, kam se inkarnujete. Budeš schopen číst nejméně srozumitelné vlivy minulosti, současnosti a budoucnosti."

„Ale moje specializace je náprava vážných problémů ovlivňujících planetu. Jsem hlavní soudkyní sluneční soustavy. Dohlížím a usnadňuji řešení nejtěžších karmických situací. Existují situace tak závažné, že kdyby to bylo možné, dokonce i já bych zažívala smutek. Ale nedochází k žádným problémům, které by moje umění nedokázalo vyřešit. Pokud je to nutné, udělám konec. Je to problém někoho jiného, jak začít znovu.“

FYZICKÁ ROVINA

„Moje fyzická přítomnost představuje kosmickou emanaci. Je to koncentrace potřebná k formování času, prostoru a historii tak, aby se cokoliv přivedené k manifestaci přetrvávalo po bezpočet věků. Pokud otevřete své srdce, jako je otevřené to moje, můžete po vašem boku pocítit přítomnost všech v historii světa, kteří byli motivováni skutečnou vznešeností a nejvyššími duchovními ideály."

„Pro slabé a nepřipravené je moje přítomnost likvidační. Ale pro ty, jejichž závazek je absolutní a kteří jsou ochotni přijmout pravda o vesmíru, je moje aura božskou vůní. Sbírám nektar lásky a krásy ze srdcí těch, kteří práci dokončili ve věčnosti, která nezmizí a kterou nemůže nic zničit. V mých očích spatříte zrcadlo, které rozpouští formy času, takže se věčnost může zjevit."

„Nepláču nad tím, co je ztraceno, i kdyby byl svět zničen mojí rukou. Hmota, forma, prostor, čas a život byly vytvořeny tak abyste se naučili otevírat brány ducha a dosáhnout naprosté svobody. Mnozí ignorují můj hlas, když mluvím. Odmítají mé dary a má pozvání. Ale přijde čas, kdy vám vezmu všechno, co máte. Pak zůstanete v prázdnotě, kde nesvítí žádné slunce a žádné hvězdy neukazují cestu. Na tom místě nejsou sladké růže, žádné vlny ani vůně oceánského vánku, žádné úžasné a slavné stromy. Dokonce ani hory nezanechají žádné stopy, žádný horizont, žádné cesty kam by se dalo jít, žádná forma kterou by jste mohli přijmout."

„Každého z vás jednoho dne požádám, aby se stal někým, komu se líbí tvořit z ničeho nové světy velkolepější a posvátnější než dosud bylo známo. Víte, byla jsem předurčena k tomu, abych vám připomínala váš osud. Každý z vás bude jednoho dne větší než já. Pokud zničím kulturu, civilizaci, rasu nebo planetu, vy sami poskytnete další na jejím místě, kde je láska ctěna a oslavována s větší krásou a důstojností."

„Jsem prázdnota, temnota, nicota a propast - místa ducha, kde hmota nemůže existovat. Ale ty můžeš zaplnít mé noci výtvory stejně oslnivými a zářivými jako hvězdy. Nauč se jako já neplakat, když smrt a osud vzaly. Zřekněte se lítosti, zármutku a ztráty. Každý konec, rozchod, rozloučení a sbohem je v mých očích posvátný obřad. To obsahuje mé požehnání a můj hlas. Je to dárek, který vám připomíná, kdo jste - že jednoho dne budete bez formy a omezení. Krása univerza bude zářit ve vašich srdcích a všudypřítomnost bude součástí dovedností každého."

„Pokud mě svoji vůlí a svou silou voláš do fyzického světa a přežjiješ zničení formy, hmoty a času, které vyzařuji, pak v té velké noci zjistíte, že oddělení je navždy zažehnáno. Jsem brána vedoucí ke kosmické moudrosti, strážkyně světů a člen komunity, která slouží Jednomu Světlu.“

Poznámka: veškerá moje práce s těmito všemožnými duchy pokračuje. Mám s tímto konkrétním saturnským duchem naplánováno ještě mnoho práce, ale to zpráva je pro jinou dobu.

Back to Previous Page